• PC端 26072
  • 手游 13619
收藏 +
10-4 Indirect Contact

10-4 Indirect Contact

10-4 Indirect Contact

暂未评星
  • 游戏类型: 策略
  • 平台:
    简体中文\ 英语
  • 开发商: 睦月文化
  • 注册: 暂无
  • 运营商: 睦月文化
  • 发售日期: 2019年04月16日

少女特种兵巷战外星军队,顶视角战术游戏。同名官方小说《10-4:间接接触》在刺猬猫平台连载中。