• PC端 21448
  • 手游 10764
  • VR游戏 811
收藏 +
ShineG In Future Factory ShineG In Future Factory

ShineG In Future Factory

ShineG In Future Factory

暂未评星
  • 游戏类型: 策略
  • 游戏语言: 英语俄语简体中文日语
  • 收费模式: 一次性付费
  • 支持平台:
  • 开发商: GaluluGame
  • 注册: 暂无
  • 运营商: PCGaluluGame
  • 发售日期: 2018年09月14日

shineG系列第五作。玩家需要消除方块了发动技能,可以组合方块得到道具和技能,也可以通过被动技能获得额外的能力。