Ảo Mộng Tru Tiên

Gamota

开发商: Gamota Corporation
语言暂未确定
17173
暂无
评分
游戏简介
?o M?ng Tru Tiên là game MMORPG do Perfect World phát tri?n chuy?n th? nguyên g?c t? tuy?t ph?m Tru Tiên n?i ti?ng và ???c NPH Gamota ??c quy?n phát hành t?i th? tr??ng Vi?t Nam. Tái hi?n th? gi?i tiên hi?p s?ng ??ng, ?? s? và ??y màu s?c, ?o M?ng Tru Tiên là phiên b?n k? th?a nh?ng tinh hoa, vi?t ti?p hành trình chinh ph?c game th? trong su?t nhi?u n?m qua. 1. ?? H?a ??nh Cao - Kh?ng Lo Gi?t Lag C?i ti?n engine ?em ??n ch?t l??ng ?? h?a tuy?t ??p, s?c nét ??ng th?i t?i ?u c?u hình trên nhi?u thi?t b?, ??m b?o tr?i nghi?m m??t mà. Ng??i ch?i th?a s?c khám phá con ???ng tu tiên hay chiêm ng??ng tiên c?nh trong game mà kh?ng lo gi?t lag 2. PK C?c ?? - Th?a S?c Va Ch?m! Trong ?o M?ng Tru Tiên, ng??i ch?i ???c ti?p c?n t?i nhi?u ho?t ??ng PvP, PvE ??c ?áo, có chi?u sau. Tham gia nh?ng tr?n PK 1vs1, 3vs3, 5vs5 n?y l?a hay cùng chi?n h?u ??t V??ng Gi? Tranh Bá vang danh kh?p ch?n. Có th? nói ?o M?ng Tru Tiên là trò ch?i th?c t? có nhi?u ho?t ??ng trong game b?c nh?t 3. Ng? Ki?m Phi Hành - S?n Boss Tung Hoành Trong ?o M?ng Tru Tiên có h?n c? ch? Ng? Ki?m Phi Hành. Ng??i ch?i có th? c??i nh?ng thanh b?o ki?m, ngang d?c trên b?u tr?i, chu du thiên h?, tr? gian di?t ác 4. Bi?n Hóa Th?i Trang - Ngo?i Hình Tùy Ch?nh ?o M?ng Tru tiên có kho ngo?i trang ?? s?, ng??i ch?i tha h? l?a ch?n nh?ng b? cánh b?nh bao hay nh?ng tà váy yêu ki?u cho nhan v?t c?a mình, ngoài ra ng??i ch?i có th? tùy ch?nh di?n m?o, ngo?i hình cho nhan v?t m?t cách c?c k? chi ti?t 5. ?a D?ng M?n Phái - ??nh Cao Chiêu th?c V?i 15 m?n phái khác nhau và v?n có l? trình phát tri?n thêm, ?o M?ng Tru tiên là m?t trong nh?ng game có s? l??ng M?n phái ?a d?ng và phong phú b?c nh?t. M?i m?n phái trong game ??u có nh?ng th? m?nh riêng cùng hàng lo?t chiêu th?c ??nh cao ?? ng??i ch?i khám phá Còn ch? ??i gì n?a, t?i ?o M?ng Tru Tiên ngay h?m nay và nh?n nhi?u ph?n quà siêu x?n t? NPH Gamota!
展开
问卷调查
以下内容是最可能促使你玩一款游戏的是?(多选)

扫码加入17173水友群

1135716112

不定期空投福利!